dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
996242924
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
HSMw-eEzo-EKZr-kybY-l5bB-FhkP-E54P-GN1n

AS Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglid

1. MÕISTED
  1.1. „Üldreeglid“ on käesolevad, AS Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglid. Kehtivad üldreeglid on kättesaadavad Eesti Loto veebikeskkonnas ja edasimüüjate müügipunktides. Üldreeglite muutmisel teavitab Eesti Loto sellest oma veebikeskkonnas.
  1.2. „Mängureeglid“ on klassikaliste loteriide (Bingo loto, Vikinglotto, Eurojackpot, Keno ja Jokker) mängupõhised reeglid (edaspidi mängureeglid), mis kehtivad vastava loterii kohta koos üldreeglitega.
  1.3. “Üldtingimused” on mängukonto loomise ja kasutamise üldtingimused, mis reguleerivad Eesti Loto ja enda nimele Eesti Loto veebikeskkonnas mängukonto loonud mängija õiguseid ja kohustusi.
  1.4. „Loterii“ on Eesti Loto poolt korraldatav klassikaline loterii nimetusega Bingo loto, Vikinglotto, Eurojackpot, Keno või Jokker.
  1.5. „Eesti Loto“ on AS Eesti Loto, registrikood 10281170, aadress Hallivanamehe 4 Tallinn 11317, telefon +372 650 2030, e-post klienditugi@eestiloto.ee, veebikeskkond www.eestiloto.ee.
  1.6. „Mängija“ on vähemalt 16-aastane Eesti Vabariigi isikukoodi omav isik, kes on omandanud tema isikukoodiga seotud kehtiva pileti.
  1.7. „Pilet“ on Eesti Loto infosüsteemis loodud ja registreeritud unikaalne elektrooniliste kirjete kogum, mis sisaldab mängukombinatsioone, on seotud mängija isikukoodiga ning loosimistega, mille eest mängija on tasunud ja mille kohta on väljastatud lototerminali vahendusel pileti väljatrükk või mille andmed kuvatakse mängija mängukontol kinnitatud staatuses ning mis annab talle õiguse võtta osa loterii loosimisest.
  1.8. “Mängukombinatsioon” on vastavalt loterii mängureeglitele mängija poolt valitud või infosüsteemi poolt juhuslikult valitud numbrite kogum.
  1.9. “Ostulimiit” on limiit, mille ulatuses saab mängija vastava ajaperioodi jooksul pileteid osta.
  1.10. “Pileti väljatrükk” on lototerminalist väljastatud pileti andmeid sisaldav paberdokument, mis tõendab mängija poolt pileti omandamist.
  1.11. “Mängukonto” on mängija poolt enda nimel Eesti Loto veebikeskkonnas vastavalt üldtingimustele loodud konto, mida on võimalik kasutada interneti vahendusel.
  1.12. „Veebimängija“ on mängija, kes on loonud mängukonto.
  1.13. „Võidupilet“ on kehtiv pilet, mis on osalenud loosimisel ning mille mängukombinatsiooni täielik või osaline kokkulangemine võidunumbritega annab mängijale õiguse omandada võit.
  1.14. „Võit“ on mängija õigus saada loosimise tulemusel võidupileti alusel raha või loteriide lisalooside reeglites kirjeldatud rahalise väärtusega muu hüve.
  1.15. „Võidunõue“ on mängija poolt Eesti Lotole võidupileti alusel esitatud nõue võidu väljamaksmiseks.
  1.16. “Võidunumbrid” on loterii loosimisel vastavalt mängureeglitele välja loositud numbrid.
  1.17. „Lototerminal“ on edasimüüja müügipunktis asuv Eesti Loto infosüsteemiga ühendatud seade, mida kasutab edasimüüja pileti loomiseks ja registreerimiseks Eesti Loto infosüsteemis, pileti väljatrükiks ning pileti väljatrüki alusel võidu tuvastamiseks.
  1.18. "M-loto" on mobiilside vahendusel üle vastava teenusnumbri loterii ostmise teenus, mille eelduseks on mängukonto olemasolu.
  1.19. “Loosimine” on võidunumbrite väljaselgitamine vastavalt konkreetse loterii mängureeglitele.
  1.20. „Partner“ on välisriigi litsentseeritud loteriikorraldaja, kellega Eesti Lotot seob koostööleping ühise rahvusvahelise loterii korraldamiseks.
  1.21. „E-rahakott“ (s.o elektrooniline rahakott) on vahend mängukontoga seotud rahaliste tehingute teostamiseks.
  1.22. "Püsitellimus” on tellimus, mille alusel teostab Eesti Loto infosüsteem veebimängija poolt mängukontol määratud tingimustele vastava automaatse piletiostu ja pileti eest maksmise mängukontoga seotud maksekaardi või e-rahakoti vahendusel.
  1.23. “Mängukonto blokeering” on Eesti Loto poolt seatav piirang, mille rakendamisel ei saa mängija teha mängukontol ühtki tehingut (sh püsitellimuste täitmine). Mängukonto blokeeringu korral ei saa mängija osta pileteid ega lunastada võite ka lototerminalidest.

2. LOTERIIDE KORRALDAJA
  2.1. Loteriide korraldaja on Eesti Loto.
  2.2. Loteriide korraldaja kontaktandmete muutumine ja/või muutmine ei ole käsitletav üldreeglite muutmisena.

3. LOTERII PILET
  3.1. Mängija saab osaleda loterii loosimisel ja esitada võidunõude üksnes pileti alusel.
  3.2. Piletit on võimalik osta lototerminalidest, veebikeskkonnast või M-loto vahendusel.
    3.2.1. Lototerminalide asukohtade loetelu on kättesaadav Eesti Loto veebikeskkonnas. Muudatused selles nimekirjas ei mõjuta üldreeglite kehtivust. Eesti Lotol on õigus lototerminale vajadusel ajutiselt deaktiveerida.
  3.3. Pileti või selle omamist tõendava pileti väljatrüki korrektsust vastavalt punktile 12.2 peab mängija kontrollima koheselt pileti ostmisel.
  3.4. Olenemata pileti ostukohast kuvatakse mängijale tema mängukonto menüü alajaotuses „Piletid“ järgmised andmed: mängukombinatsioon(id), pileti number, pileti loomise kuupäev ja kellaaeg, loosimise number, loosimise kuupäev ja kellaaeg, loosimiste arv.
  3.5. Lototerminali vahendusel ostetud pileti väljatrükil on lisaks p. 3.4. loetletule järgmised andmed: loterii korraldusloa number, pileti omaniku isikukoodi kümme (10) esimest numbrit, edasimüüja number (ID), turvanumber, ning mitmel loosimisel osaleva pileti puhul ka loosimiste numbrite ja kuupäevade vahemikud.
  3.6. Kui pileti väljatrükil ei ole loetavad kõik lototerminalis võidu tuvastamiseks vajalikud andmed, saab mängija tuvastada võidu olemasolu mängukontol või Eesti Loto kontoris.
  3.7. Pilet on kehtetu järgnevatel juhtudel:
    3.7.1. mängija ei ole pileti eest nõuetekohaselt tasunud; või
    3.7.2. piletit ei ole Eesti Loto infosüsteemis loodud; või
    3.7.3. pilet on Eesti Loto infosüsteemis tühistatud.
  3.8. Piletite müük loosimisele lõpetatakse vastava loterii mängureeglites määratud ajal. Eesti Loto jätab endale õiguse muuta nimetatud aega, teavitades sellest eelnevalt mängijaid Eesti Loto veebikeskkonnas ning võimalusel meedia vahendusel.
  3.9. Kui mitmel loosimisel osaleva lototerminalist ostetud pileti võit makstakse välja lototerminalist, väljastab edasimüüja mängijale veel toimumata loosimistel osalemiseks uue pileti väljatrüki.

4. LOOSIMISE AEG JA KOHT
  4.1. Loteriide loosimised toimuvad loteriide mängureeglites määratud ajal ja kohas.
  4.2. Eesti Loto jätab endale õiguse loterii loosimise kellaaja ja/või toimumiskoha muutmiseks, teavitades sellest eelnevalt mängijaid Eesti Loto veebikeskkonnas ning võimalusel meedia vahendusel.

5. LOOSIMISTE LÄBIVIIMINE
  5.1. Loosimisel kasutatakse lototrone ja pallikomplekte või elektroonilist juhuarvugeneraatorit (RNG – random number generator) vastavalt loterii mängureeglites sätestatule.
  5.2. Eesti Loto või vastava loterii loosimist läbiviiv partner korraldab loosimiseks kasutatavate lototronide ja pallikomplektide kontrollimise enne loosimist. Lototroni rikke korral viiakse loosimine läbi Eesti Loto juhatuse või partneri pädeva organi poolt kinnitatud asjakohaste protseduurireeglite alusel.
  5.3. Lototroni kasutamisel loetakse võidunumber väljaloosituks, kui vastava numbriga pall on väljunud lototronist ning selle väljumine on fikseeritud loosimist korraldavate isikute poolt.
  5.4. Eesti Loto korraldatavate loteriide loosimiste tulemused avalikustatakse esimesel võimalusel pärast vastava loosimise lõppu Eesti Loto veebikeskkonnas. Loosimistulemused avaldatakse lisaks ka loteriide müügipunktides ning võimalusel meedia vahendusel. Võimalusel edastatakse loosimise tulemused tele- või internetiülekandena. Iga loosimise kohta koostatakse vastav protokoll ning mistahes vastuolude esinemisel nimetatud protokollis sisalduvate loosimistulemuste ja avalikustatud loosimistulemuste vahel kohaldub protokoll.
  5.5. Loterii piletite vahel võidakse Eesti Loto poolt korraldada lisaloosimisi. Lisaloosimiste aeg, koht ja reeglid sätestatakse Eesti Loto juhatuse igakordse otsusega ning sellest teavitatakse mängijaid Eesti Loto veebikeskkonnas, loteriide müügipunktides ja võimalusel meedia vahendusel.

6. LIMIIDID JA PIIRANGUD
  6.1. Igale mängijale on Eesti Loto poolt määratud vaikimisi 30-päevane ostulimiit summas 1999,99 eurot.
  6.2. Ostulimiidi arvestusperioodid:
    6.2.1. Esimene arvestusperiood algab päevast, mil mängija ostab lototerminali vahendusel esimese pileti või loob (veebikeskkonna vahendusel) mängukonto, kui üldreeglites (s.h. rakendussätetes) ei ole sätestatud teisiti.
    6.2.2. Iga järgmine 30-päevane periood hakkab kehtima päevast, mil mängija teeb esimese ostu pärast eelneva 30-päevase arvestusperioodi lõppu.
  6.3. Mängijal on võimalik oma ostulimiiti suurendada või vähendada, esitades Eesti Lotole vastavasisulise taotluse Eesti Loto kontoris või digiallkirjastatuna.
  6.4. Juhul, kui mängija soovib oma ostulimiiti suurendada 2000 euroni või enam, peab mängija esitama Eesti Lotole täiendavad andmeid tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonidest. Eesti Lotol on õigus ostulimiidi muutmise taotlust menetleda kuni 5 tööpäeva.
  6.5. Eesti Loto jätab endale õiguse seada mängija ostuliimidile ülempiir.
  6.6. Eesti Loto jätab endale õiguse eelnevalt teatamata ja põhjendamata vaikimisi mängija ostulimiiti muuta.
  6.7. Mängijal on võimalik end loteriide mängimisest välistada, lisades end hasartmängu mängimise piirangutega isikute (HAMPI) nimekirja vastavalt hasartmänguseaduse § 39-le. Sel juhul ei ole mängijal võimalik osta klassikalise loterii pileteid. Enne piirangu seadmist ostetud piletite võidud makstakse välja tavakorras.
  6.8. Juhul, kui mängija soovib lühiajaliselt oma mängimist piirata, saab ta seada oma mängukontole ajutise mängupiirangu. Ajutise mängupiirangu seadmisel on kohene ja vahetu mõju, see tähendab vastav piirang rakendub koheselt 8 tunniks ning mängija ei saa selle aja jooksul osta pileteid mängukontol, M-loto vahendusel ega lototerminalis.

7. MÄNGIJA VÕI MÄNGUKONTO BLOKEERIMINE JA MÄNGUKONTO KUSTUTAMINE
  7.1. Eesti Lotol on õigus vastava vajaduse ilmnemisel blokeerida mängija või tema mängukonto, sh kuid mitte ainult järgmistel juhtudel:
    7.1.1. E-rahakotti on kantud aeguv võit, mille suurus on 2000 eurot või enam;
    7.1.2. Mängija või võidu saamiseks õigustatud kolmas isik keeldub võimaldamast Eesti Lotol tema isikut tuvastada või keeldub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil täiendavalt küsitud andmete edastamisest;
    7.1.3. Mängija rikub käesolevaid üldreegleid, üldtingimusi või loterii mängureegleid.
    7.1.4. Eesti Lotol on tekkinud kahtlusi:
      7.1.4.1. Mängukonto kasutamise õiguspärasuses;
      7.1.4.2. Mängija suutlikkuses mängida loteriimängu vastutustundlikult või
      7.1.4.3. Mängija poolt esitatud andmete õigsuses ja terviklikkuses.
  7.2. Mängukonto blokeerimisel ei ole mängijal võimalik ka lototerminalis piletit osta.
    7.2.1. Juhul, kui mängijal puudub mängukonto, blokeeritakse mängija õigus lototerminalis pileteid osta või võite lunastada. Mängijal puudub ka võimalus mängukontot luua.
  7.3. Blokeeringu eemaldamiseks on Eesti Lotol õigus nõuda mängija ilmumist Eesti Loto kontorisse koos isikut tõendava dokumendiga.
  7.4. Kui Eesti Loto on mängija või tema mängukonto blokeerinud käesolevate üldtingimuste punktides 7.1.1 või 7.1.2 toodud tingimuste alusel, siis ei eemalda Eesti Loto blokeeringut enne, kui mängija on Eesti Loto poolt nõutud andmed esitanud.
  7.5. Eesti Loto jätab endale õiguse blokeerida mängija või tema mängukonto ilma mängijale eelnevalt teatamata ja põhjendamata, juhul kui Eesti Loto peab seda erakorralistest asjaoludest lähtuvalt vajalikuks.
  7.6. Punktis 7.1.3 kirjeldatud korduvate rikkumiste korral on Eesti Lotol õigus mängukonto kustutada ilma uuesti avamise võimaluseta.
  7.7. Juhul, kui mängija ei ole viis (5) aastat oma mängukontole sisse loginud või ostnud ühtegi piletit (sh nii lototerminali kui ka interneti või M-loto vahendusel) on Eesti Lotol õigus kustutada mängija mängukonto. Mängija saab mängukonto uuesti luua vastavalt üldtingimuste punktile 2.
    7.7.1. Kui mängukontol on kustutamise hetkel rahalisi vahendeid, siis kantakse need Eesti Loto tuludesse.

8. VÕIDUFOND JA SELLE JAOTUS VÕIDUTASANDITE VAHEL
  8.1. Võidufond on mängijate poolt konkreetseks loterii loosimiseks tehtud panustest võitude väljamaksmiseks eraldatud summa.
  8.2. Täpsemad tingimused võidufondi ja selle jaotuse kohta võidutasandite vahel on sätestatud iga loterii mängureeglites.

9. RESERVFOND
  9.1. Eesti Loto reservfond on loteriide ühine reservfond (s.o ühe loterii osas reservfondi arvatud summasid võib kasutada teiste loteriide jaoks), mis koosneb vastavalt loterii mängureeglitele:
    9.1.1. kindlaks määratud eraldistest;
    9.1.2. võidutasandite võidufondide ja võidusummade ümardamiste jääkidest;
    9.1.3. tähtaegselt väljamaksmata võitudest.
  9.2. Reservfondi kasutatakse:
    9.2.1. mängureeglites sätestatud juhtudel võitude väljamaksmiseks;
    9.2.2. mängureeglitega sätestatud minimaalsete võidusummade tagamiseks;
    9.2.3. loteriide lisaloosimiste võitude väljamaksmiseks;
    9.2.4. loteriide arendamiseks, edendamiseks ja turundamiseks.

10. VÕIDUNÕUDE ESITAMINE JA VÕITUDE VÄLJAMAKSMINE
  10.1. Võidunõude esitamise tähtaeg on üheksakümmend (90) päeva alates vastavale loterii loosimisele järgnevast päevast.
  10.2. Kui mängija omab mängukontot, siis:
    10.2.1. interneti või M-loto vahendusel ostetud võidupileti alusel saadud võit suuruses kuni 1999,99 eurot makstakse automaatselt mängija mängukontoga seotud e-rahakotti;
    10.2.2. lototerminali vahendusel ostetud võidupileti alusel saadud võit suuruses kuni 1999,99 eurot makstakse automaatselt mängija mängukontoga seotud e-rahakotti, kui mängija on tellinud võitude väljamaksmise e-rahakotti. Selleks teeb mängija vastava märke oma mängukontol.
    10.2.3. lototerminali vahendusel ostetud võidupileti alusel saadud võidud suuruses kuni 1999,99 eurot on mängijal võimalik ükshaaval kanda e-rahakotti.
  10.3. Muudel juhtudel on mängijal võimalik võidunõue esitada:
    10.3.1. lototerminalis, kus võidusumma väljamaksmiseks peab mängija esitama edasimüüjale pileti väljatrüki ning isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi. Müügipunktides makstakse välja võidud summas kuni 35 eurot, võimalusel kuni 650 eurot, v.a M-loto või interneti vahendusel ostetud piletite võidud.
    10.3.2. Eesti Posti postkontorites, täites võidunõude avalduse, esitades pileti väljatrüki ning isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi. Eesti Posti postkontorites on võimalik vormistada võidunõudeid summas kuni 1999,99 eurot.
    10.3.3. Eesti Loto kontoris, täites võidunõude avalduse ning esitades isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi.
    10.3.4. E-posti vahendusel, esitades digitaalselt allkirjastatud võidunõude avalduse vormi (kättesaadav Eesti Loto veebikeskkonnas) aadressile lotopost@eestiloto.ee.
  10.4. 2000-eurose või sellest suurema võidu vormistamisel peab mängija esitama:
    10.4.1. võidunõude avalduse, mis muuhulgas sisaldab täiendavate andmete esitamist tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonidest, ja
    10.4.2. Eesti Loto kontoris isikut tõendava dokumendi või elektroonilise vormistamise korral digitaalselt allkirjastatud koopia isikut tõendavast dokumendist (nii isikuandmete kui fotoga lehekülgedest). Kui selline võit soovitakse kanda üle teise isiku arvelduskontole, peab teine isik olema vähemalt 18-aastane ning esitama võidunõude avalduses nõutavad andmed ja isikut tõendava dokumendi.
    10.4.3. Eesti Lotol on õigus nõuda, et mängija (ja vajadusel teise isiku) isikusamasus tuvastatakse Eesti Loto kontoris kohapeal.
  10.5. Eesti Posti postkontorites, Eesti Loto kontoris ja e-posti vahendusel vormistatud
  võidunõude alusel makstakse võit mängija poolt võidunõude avalduses näidatud arvelduskontole hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul pärast korrektselt vormistatud võidunõude ja sellega seotud dokumentide jõudmist Eesti Loto kontorisse.
    10.5.1. Võidud kantakse Eesti Loto poolt üle ainult SEPA ehk ühtse euromaksete piirkonna arvelduskontole ja ainult eurodes. Sularahas võidusummasid ei väljastata.
  10.6. Võidunõue ei kuulu rahuldamisele, kui:
    10.6.1. võidunõude alusena esitatav pilet ei ole võidupilet;
    10.6.2. mängija isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või mängija ei ole nõus esitama võidunõude avalduses küsitud andmeid (sh rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide alusel kogutavaid andmeid);
    10.6.3. teise isiku, kelle arvelduskontole võidusummat soovitakse kanda, isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või tema kohta võidunõude avalduses küsitud andmeid (sh rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide alusel kogutavaid andmeid) ei esitata;
    10.6.4. võidupilet ei ole Eesti Loto infosüsteemis seotud võidunõude esitaja isikukoodiga;
    10.6.5. võidunõude esitamise tähtaeg on möödunud;
    10.6.6. võidupileti alusel on võit juba välja makstud;
    10.6.7. pilet on kehtetu üldreeglite punktis 3.7. sätestatu kohaselt, sh ei kuulu rahuldamisele võidunõue, kui võidupilet on Eesti Loto infosüsteemis tühistatud, mistõttu ei ole see pilet enam kehtiv ega anna õigust nõuda mistahes summa väljamaksmist;
    10.6.8. pileti väljatrükile vastav pilet Eesti Loto infosüsteemis puudub (pileti väljatrükk on võltsitud).
  10.7. Mängijatega, kelle lototerminalist ostetud pilet on võitnud vähemalt 650 eurot või kelle internetist ostetud pilet on võitnud vähemalt 2000 eurot ning kelle võit on 21 päeva enne võidunõude esitamise tähtaja saabumist vormistamata, võtab Eesti Loto ühendust, kasutades selleks:
    10.7.1. lototerminalist ostetud pileti puhul mängija isikukoodi alusel rahvastikuregistrist kätte saadavaid kontaktandmeid;
    10.7.2. interneti või M-loto vahendusel ostetud pileti puhul mängija poolt mängukontol märgitud kontaktandmeid või rahvastikuregistrist kätte saadavaid kontaktandmeid.
  Eesti Loto ei ole kohustatud muul viisil mängijaga ühendust võtma.
  10.8. Võidunõude pärimise korral on selle pärinud isikud võidu kättesaamiseks kohustatud Eesti Lotole esitama:
    10.8.1. e-posti teel notariaalselt kinnitatud (digitaalse notariaalmärkega) või digiallkirjastatud võidunõude avalduse võidu väljamaksmiseks koos notari poolt väljastatud digitaalse notariaalmärkega pärimistunnistusega; või
    10.8.2. Eesti Loto kontoris omakäeliselt allkirjastatud või notari kinnitatud võidunõude avalduse koos notari poolt väljastatud pärimistunnistuse ärakirja ja isikut tõendava dokumendiga.
  10.9. Juhul kui võidunõude on pärinud mitu isikut, tuleb üldreeglite p 10.8.2 nimetatud avaldus allkirjastada ja esitada kõigi võidunõude pärinud isikute poolt ühiselt, välja arvatud juhul, kui võidunõude pärijad on andnud notariaalselt tõestatud või digiallkirjastatud vormis volituse ühele või mitmele võidunõude pärinud isikule võidunõude esitamiseks.
  10.10. Enne notari poolt pärimistunnistuse väljastamist on pärimismenetluse algatajal või muul pärandvara suhtes õigusi omaval isikul õigus esitada Eesti Lotole päring surnud isiku võimaliku võidunõude kohta üksnes notari vahendusel vastavalt pärimisseaduse § 167 lg-le 4. notari poolt pärimistunnistuse väljastamise järgselt on pärijaks oleval isikul õigus eelnimetatud päring esitada pärimistunnistuse ja isikut tõendava dokumendi alusel.

11. AEGUVAD JA VÄLJAMAKSMATA VÕIDUD
  11.1. Mängukonto olemasolul makstakse võidunõude esitamise tähtaja viimasel päeval automaatselt mängija e-rahakotti nii interneti, M-loto kui ka lototerminali vahendusel ostetud pileti alusel saadud seni välja maksmata võidud eeldusel, et mängukonto on loodud mitte hiljem kui võidunõude esitamise tähtajale eelneval päeval. Kui selliselt väljamakstav võit on 2000 eurot või suurem, blokeerib Eesti Loto mängija mängukonto. Blokeering vabastatakse p-s 10.4. kirjeldatud toimingute läbiviimise järel. Eesti Loto teostab mängija e-rahakotist võidusumma väljamakse mängija poolt võidunõude avalduses näidatud arvelduskontole.
  11.2. Juhul, kui mängija ei ole vähemalt 2000 euro suuruse võidu kandmisest e-rahakotti viie (5) aasta jooksul esitanud Eesti Lotole võidunõuet koos p-s 10.4. loetletud dokumentidega, kannab Eesti Loto kõnealused rahalised vahendid Eesti Loto tuludesse.
  11.3. Juhul kui mängijal mängukonto puudub, kannab Eesti Loto võidu, millele mängija ei ole esitanud võidunõuet, Eesti Loto reservfondi.

12. MÄNGIJA VASTUTUS
  12.1. Pileti ostmisega kinnitab mängija, et on tutvunud üldreeglite, üldtingimuste ja vastava loterii mängureeglitega.
  12.2. Mängija peab koheselt ja müügipunktist lahkumata kontrollima, et:
    12.2.1. pileti väljatrükk on korrektne;
    12.2.2. pileti väljatrükil olev(ad) mängukombinatsioon(id) on loetav(ad);
    12.2.3. pileti väljatrükile on märgitud mängija isikukoodi esimesed kümme (10) numbrit ning pileti andmed (pileti number, väljastamise aeg, loosimise aeg, maksumus).
  12.3. Kui pileti väljatrükk ei vasta punktis 12.2 sätestatud nõuetele või mängija tellimusele ja mängija esitab müügipunktist lahkumata vastava pretensiooni, väljastatakse mängijale koheselt uus pileti väljatrükk samas müügipunktis. Mängija hilisemaid pretensioone ei arvestata.
  12.4. Mängija kohustub Eesti Loto igakordsel nõudmisel esitama täiendavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja/või muu asjakohase regulatiivakti alusel nõutud andmed, kui:
    12.4.1. mängija esitab võidunõude avalduse 2000 euro või suurema võidu väljamaksmiseks;
    12.4.2. seda nõuavad kehtivad õigusaktid või Eesti Loto peab seda vajalikuks kehtivatest õigusaktidest ja/või Eesti Loto poolt kehtestatud tingimustest tulenevalt.
    12.4.3. Punktis 11.1. nimetatud mängukonto blokeeringu eemaldamiseks.
  12.5. Mängija on vastutav Eesti Lotole esitatud andmete õigsuse eest.

13. EESTI LOTO ÕIGUSED JA VASTUTUS
  13.1. Kui mängureeglid ei sätesta teisiti, ei vastuta Eesti Loto ega ükski Eesti Loto edasimüüja mängijale tekkinud mistahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult saamata jäänud tulu või otsese ja kaudse varalise kahju eest, mis on tekkinud ükskõik millisel mängijal või pileti valdajal või muul isikul tulenevalt loteriide mistahes loosimise tühistamisest või mistahes isiku loteriil osalemisest või mitteosalemisest, sh mistahes põhjusel loteriil osalemise võimaluse kaotusest. Eesti Loto ei vastuta muuhulgas järgnevatel juhtudel:
    13.1.1. esinevad vääramatu jõu asjaolud, sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusjõud, sõda, streik, töösulg, IT-alane rünne või mistahes muud sündmused, mis on väljaspool Eesti Loto või Eesti Loto edasimüüja mõistlikku kontrolli;
    13.1.2. esineb Eesti Loto infosüsteemi rike, kahju või hävimine või selle poolt põhjustatud viga või Eesti Loto andmete või nende mistahes osa hävimine;
    13.1.3. esinevad informatsiooni edastamise süsteemi või pangandussüsteemi poolt põhjustatud viivitused, kaod, vead või tegevusetus;
    13.1.4. esineb mistahes muu tegevus või sündmus, mis takistab või ei võimalda kehtiva pileti väljastamist või interneti või M-loto vahendusel pileti ostmist või pileti andmete salvestamist mängija mängukontole;
    13.1.5. esinevad mängureeglites või kehtivates õigusaktides sätestatud alused mistahes isikule pileti väljastamisest või pileti müümisest interneti või M-loto vahendusel keeldumiseks või mistahes isikul loteriist osa võtmise mittevõimaldamiseks;
    13.1.6. esineb mängija või muu isiku või asjaolu poolt põhjustatud interneti teenuse pakkuja seadmete või tehnoloogia rike või talitushäire. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest teavitab Eesti Loto mängijaid esimesel võimalusel oma veebikeskkonnas.
  13.2. Kui pilet ei osale loosimisel vääramatu jõu asjaolude tõttu, on Eesti Loto vastutus igal juhul piiratud mängija poolt tehtud panus(t)e tagastamisega.
  13.3. Eesti Loto vastutab mängijale tekitatud kahju eest üksnes siis, kui tegu on Eesti Loto poolt mängureeglite tahtliku või raskest hooletusest tuleneva rikkumisega.
  13.4. Juhul, kui mängija pilet ei osalenud loosimises p-s 13.3. viidatud asjaoludel ja pilet ei olnud võidupilet, tagastatakse mängijale sellele loosimisele tehtud panus.
  13.5. Juhul, kui mängija pilet ei osalenud loosimises p-s 13.3. viidatud asjaoludel ja pilet oleks olnud võidupilet, on Eesti Lotol kohustus välja maksta võidusummaga võrdne summa. Loosimisele tehtud panust sellisel juhul ei tagastata.
  13.6. Juhul, kui mängukontol on kustutamise hetkel (vastavalt p. 7.7.) rahalisi vahendeid, mida ei ole õnnestunud vastavalt üldtingimuste p-le 5.7 mängija arvelduskontole kanda, on Eesti Lotol õigus kõnealused rahalised vahendid kanda Eesti Loto tuludesse.
  13.7. Juhul, kui Eesti Loto on mis tahes põhjustel teinud eksliku automaatse väljamakse mängijale ilma õigusliku aluseta, on Eesti Lotol õigus ekslikult väljamakstu tagasi nõuda ja mängija on kohustatud väljamakse Eesti Lotole viivitamatult tagastama.
  13.8. Eesti Lotol töötleb mängija isikuandmeid vastavalt AS Eesti Loto Isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mis on kättesaadavad Eesti Loto veebilehel.
  13.9. Eesti Lotol on õigus salvestada kõnesid, mis on tehtud Eesti Loto telefoninumbritele.
  13.10. Põhjendatud juhtudel, nt süsteemirike, erakorraline vajadus parandada mängukontol või e-rahakotis teostatud tehingutega seonduvaid kandeid, vms, on Eesti Lotol õigus teostada mängija e-rahakotis manuaalseid korrigeerimisi.

14. Pretensioonide ja vaidluste lahendamine
  14.1. Loteriiga seotud pretensioonid lahendatakse mängija poolt Eesti Lotole esitatud avalduse alusel. Juhul, kui mängija suulist pretensiooni ei ole Eesti Lotol ja/või Eesti Loto edasimüüjal võimalik lahendada, esitab mängija selle kirjalikult või e-kirja teel. Avalduses peab olema näidatud pretensiooni esitaja nimi, isikukood ja kontaktandmed, pretensiooni põhjendused ning Eesti Lotole esitatav nõue. Mängija õiguste võimaliku rikkumise tõendamiseks tuleb lisada pretensioonile pileti väljatrükk või väljatrüki koopia või väljatrüki puudumisel (pilet on ostetud interneti või M-loto vahendusel) pileti andmestik, mis tõendab pretensiooni esitaja osalemist vaidlusalusel loosimisel. Mängija kohustub tegema Eesti Lotoga koostööd pretensiooni lahendamiseks. Pretensiooni lahendamisel lähtutakse pileti ostu hetkel kehtinud üld- ja mängureeglitest.
  14.2. Pretensioone on võimalik esitada viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul alates loosimisest, millega seoses on mängijal pretensioon (kirja teel esitatud pretensiooni puhul arvestatakse postitempli kuupäeva).
  14.3. Eesti Lotos vaadatakse pretensioon läbi ja otsus teatatakse avalduse esitajale 15 tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast. Juhul, kui Eesti Lotol on pretensiooni lahendamiseks vajalik koguda täiendavaid andmeid või tõendeid, mistõttu ei ole pretensiooni lahendamine nimetatud tähtaja jooksul võimalik, teavitab Eesti Loto sellest pretensiooni esitajat, teatades ka pretensiooni lahendamise uue tähtaja. Anonüümseid pretensioone läbi ei vaadata. Eesti Lotol on õigus jätta pretensioon läbi vaatamata ka juhul, kui Eesti Lotol ei õnnestu pretensiooni lahendamiseks saada ühendust selle esitajaga või jätab pretensiooni esitaja esitamata Eesti Loto poolt nõutud pretensiooni lahendamiseks vajalikud andmed ja/või tõendid.
  14.4. Võimaluse korral vastab Eesti Loto pretensioonile elektronkirjaga. Juhul, kui mängija on andnud oma elektronposti aadressi, saadab Eesti Loto vastuse tavakirjaga vaid juhul, kui mängija on seda pretensioonis sõnaselgelt nõudnud.
  14.5. Eesti Loto ja mängija teevad kõik endast oleneva, et lahendada kõik tekkivad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel.
  14.6. Kui tekkivaid lahkarvamusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õiguse kohaselt Harju Maakohtus.

15. RAKENDUSSÄTTED
  15.1. Käesolevad üldreeglid jõustuvad ja on kohaldatavad alates veebilehel avaldatud üldreeglites toodud kuupäevast.
  15.2. Eesti Loto poolt veebikeskkonna ja/või muude infosüsteemide uuendamisel, muutmisel, asendamisel jm sellistel juhtudel on Eesti Lotol õigus mängukonto jm asjakohaste andmete üleviimiseks ning üleminekuperioodil mängukonto ostulimiitide, võitude väljamaksmise jm asjakohases osas rakendada kuni vastava vajaduse äralangemiseni üldreeglite ja/või muude Eesti Loto poolt kehtestatud reeglite redaktsioone, mis kehtisid vahetult enne p-s 15.1. sätestatud üldreeglite uue redaktsiooni jõustumist, järgides seejuures kohalduvate õigusaktide nõudeid.
  15.3 Seoses uue Eesti Loto veebikeskkonna kasutuselevõtmisega on ajutiselt, s.o üleminekuperioodil paralleelselt kasutusel nii vana (veebilehel eestiloto.ee) kui ka uus Eesti Loto veebikeskkond (veebilehel uus.eestiloto.ee). Üleminekuperiood loetakse lõppenuks hetkest, mil Eesti Loto vana veebikeskkond ja veebileht uus.eestiloto.ee suletakse ning kasutusele jääb üksnes uus veebikeskkond veebilehel eestiloto.ee. Üleminekuperioodi ajal lähtutakse alljärgnevast:
    15.3.1 „Mängukonto” on mängija poolt enda nimel Eesti Loto veebikeskkonnas (s.o ajutiselt aadressil uus.eestiloto.ee ja edaspidi aadressil eestiloto.ee) vastavalt üldtingimustele loodud konto, mida on võimalik kasutada interneti vahendusel;
    15.3.2. kuni mängukonto loomiseni Eesti Loto uues veebikeskkonnas kehtivad mängija suhtes üldreeglite ja muude Eesti Loto poolt kehtestatud reeglite redaktsioonid, mis on avaldatud vanas Eesti Loto veebikeskkonnas (s.o üleminekuperioodi ajal veebilehel eestiloto.ee).
    15.3.3 Mängukonto loomisega Eesti Loto uues veebikeskkonnas kinnitab mängija muu hulgas järgmist:
      - nõustub kõikide Eesti Loto uues veebikeskkonnas avaldatud Eesti Loto poolt kehtestatud reeglitega, sh käesolevate üldreeglite redaktsiooniga, ning on teadlik, et need reeglid, v.a M-loto kasutustingimused, kehtivad mängija suhtes olenemata sellest kas mängija kasutab vana või uut Eesti Loto veebikeskkonda;
      - kuni üleminekuperioodi lõpuni kehtivad Eesti Loto vanas veebikeskkonnas avaldatud M-loto kasutajalepingu tingimused ning mängija poolt määratletud telefoninumber. Mängija poolt Eesti Loto uues veebikeskkonnas määratud M-loto telefoninumbri (eeldusel, et see erineb vanas veebikeskkonnas määratud telefoninumbrist) sidumine mängijaga toimub samaaegselt üleminekuperioodi lõppemisega, st kuni üleminekuperioodi lõpuni saab mängija osta mobiiltelefoniga pileteid vastavalt vanas Eesti Loto veebikeskkonnas avaldatud M-loto kasutajalepingu tingimustele kasutades selleks mängija poolt samuti vanas veebikeskkonnas määratud telefoninumbrit. Uues veebikeskkonnas avaldatud M-loto kasutajalepingu tingimused hakkavad mängija suhtes kehtima pärast üleminekuperioodi lõppu;
      - nõustub tema olemasoleva mängukonto sulgemisega veebilehel eestiloto.ee mistahes hetkel pärast mängukonto loomist Eesti Loto uues veebikeskkonnas;
      - on teadlik, et samaaegselt mängukonto loomisega luuakse mängijale e-rahakott;
      - nõustub, et tema e-rahakotti kantakse ka kõikide tema poolt lototerminali, vana veebikeskkonna või M-loto kaudu ostetud piletite kuni 1999,99 euro suurused võidusummad loosimistelt, mis toimuvad pärast uues veebikeskkonnas mängukonto loomist, sõltumata sellest, kas pileti(d) on ostetud enne või pärast uues veebikeskkonnas mängukonto loomist. Lototerminalis ostetud piletite võidusummade e-rahakotti kandmise eelduseks on vastava võidu väljamakse viisi valimine mängukonto loomisel;
      - on teadlik, et üleminekuperioodil arvestatakse mängija ostulimiidi sisse mistahes kanalis sooritatud ostud, kuid ostupiirang rakendub vaid Eesti Loto uues veebikeskkonnas.