dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
279565
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
Qh0o-m3ll-b19A-CsTp-PgPJ-BBaw-VvZu-oSgM

AS Eesti Loto veebikiirloteriide üldreeglid

1. MÕISTED
   1.1. „VKL üldreeglid“ on käesolevad Eesti Loto veebikiirloteriide üldreeglid. Kehtivad VKL üldreeglid on kättesaadavad Eesti Loto veebikeskkonnas. VKL üldreeglite muutmisel teavitab Eesti Loto sellest oma veebikeskkonnas
   1.2. „Veebikiirloterii“ on Eesti Loto poolt korraldatav kiirloterii veebis.
   1.3. „Mängureeglid“ on konkreetse veebikiirloterii reeglid, mis kehtivad vastava veebikiirloterii kohta koos VKL üldreeglitega.
   1.4. “Mängukonto üldtingimused” on mängukonto loomise ja kasutamise üldtingimused, mis reguleerivad muuhulgas Eesti Loto ja enda nimele Eesti Loto veebikeskkonnas mängukonto loonud mängija õiguseid ja kohustusi.
   1.5. „Eesti Loto“ on AS Eesti Loto, registrikood 10281170, aadress Hallivanamehe 4 Tallinn 11317, telefon +372 650 2030, e-post klienditugi@eestiloto.ee, veebikeskkond www.eestiloto.ee.
   1.6. „Mängija“ on vähemalt 16-aastane Eesti Loto veebikeskkonnas mängukontot omav ja seal veebikiirloterii pileti ostnud isik.
   1.7. „Pilet“ on konkreetse veebikiirloterii jaoks Eesti Loto infosüsteemis loodud elektrooniliste kirjete kogum, mis muuhulgas sisaldab piletinumbrit ja vastava piletiga seotud võiduinfot.
   1.8. „Mäng“ on veebikiirloterii piletil võidu selgumiseks läbitav protsess. Veebikiirloterii piletil võib olla mitu mängu.
   1.9. “Ostulimiit” on maksimaalne summa, mille ulatuses võib mängija konkreetse ajaperioodi jooksul mistahes Eesti Loto poolt pakutavaid loteriipileteid osta.
   1.10. „Kaotuslimiit“ on maksimaalne summa, mille mängija võib konkreetse ajaperioodi jooksul Eesti Loto poolt pakutavate loteriide mängimise tulemusena kaotada.
   Konkreetse ajaperioodi jooksul saadud võit suurendab vastava ajaperioodi kaotuslimiiti võidusumma võrra.
   1.11. “Mängukonto” on mängija poolt enda nimel Eesti Loto veebikeskkonnas vastavalt mängukonto üldtingimustele loodud konto, mida on võimalik kasutada interneti vahendusel.
   1.12. „Võidupilet“ on pilet, millega on Eesti Loto infosüsteemis seotud võit.
   1.13. „Võit“ on mängija õigus omandada võidupiletile vastav rahasumma.
   1.14. „Võidunõue“ on mängija poolt Eesti Lotole võidupileti alusel esitatud nõue võidu väljamaksmiseks.
   1.15. „E-rahakott“ (s.o elektrooniline rahakott) on vahend mängukontoga seotud rahaliste tehingute teostamiseks.
   1.16. “Mängukonto blokeering” on Eesti Loto poolt seatav piirang, mille rakendamisel ei saa mängija teha mängukontol ühtki tehingut.
   1.17. „Tiraaž“ on konkreetse veebikiirloterii müügiperioodiks loodav maksimaalne piletite kogum, mille suurus on määratud vastava veebikiirloterii mängureeglitega.
   1.18. „Osatiraaž“ on konkreetse veebikiirloterii müügiperioodi vältel loodav kindla piletite arvu ja võidustruktuuriga osa kogu tiraažist.
   1.19. „RNG“ on tarkvaraline juhuarvu generaator (random number generator), mis on sertifitseeritud sõltumatu osapoole poolt.

 

2. VEEBIKIIRLOTERIIDE KORRALDAJA
   2.1. Veebikiirloteriide korraldaja on Eesti Loto.
   2.2. Veebikiirloteriide korraldaja kontaktandmete muutumine ja/või muutmine ei ole käsitletav üldreeglite muutmisena.

 

3. VEEBIKIIRLOTERII ÜLDPÕHIMÕTTED
   3.1. Veebikiirloteriid on võimalik mängida üksnes mängukonto olemasolul. Veebikiirloteriis osalemise õiguse annab pileti eest tasumine.
   3.2. Veebikiirloterii põhineb juhuslikkuse printsiibil. Piletid luuakse vastavalt konkreetse veebikiirloterii võidustruktuurile, st võidusummad seotakse konkreetsete piletitega. Pileti ostmise hetkel teeb RNG juhuvaliku müügiloleva(te) osatiraaži(de) piletite hulgast.
   3.3. Konkreetse veebikiirloterii osatiraaži võidustruktuuri kuvatakse iga mängu alguses ning see on leitav vastava veebikiirloterii menüüs kogu mängu vältel.
   3.4. Piletid luuakse osatiraažide kaupa. Kui 80% osatiraaži piletitest on müüdud või on välja loosimata osatiraaži viimane peavõit, luuakse järgmine osatiraaž, mis lisatakse eelmise osatiraaži müügis olevatele piletitele.
   3.5. Konkreetse veebikiirloterii müügiperiood ja pileti hind on määratud mängureeglites.
   3.6. Mängija võib ostetud veebikiirloterii mängu(d) pooleli jätta. Sama veebikiirloterii uut piletit ei ole võimalik enne osta, kui pooleliolev(ad) mäng(ud) on lõpuni mängitud.
   3.7. Juhul, kui mängija ei ole 24 tunni jooksul mängu lõpetanud, mängib infosüsteem selle automaatselt lõpuni.
   3.8. Eesti Loto võib igal ajal muuta konkreetse veebikiirloterii kujundust. Seda ei loeta uueks veebikiirloteriiks ja see ei mõjuta võidustruktuuri.
   3.9. Infosüsteemis salvestatakse pileti andmed ja sellega seotud mängukujutis. Kujutis on illustratiivse tähendusega ning juhul, kui infosüsteemis piletile omistatud võiduinfo ja visuaalne kujutis erinevad, siis võetakse aluseks andmebaasis kirjeldatud võiduinfo.
   3.10. Veebikiirloteriid on mängukontole sisse loginud mängijal võimalik mängida ka proovimänguna. Proovimängu pileti eest mängija ei tasu ja selles võidetud võidusummat mängijale välja ei maksta. Proovimäng ei sisaldu pileti tiraažis ega kajastu võidumaatriksis.

 

4. LIMIIDID JA PIIRANGUD
   4.1. Igale mängijale on Eesti Loto poolt määratud vaikimisi kalendrikuu põhine:
      4.1.1. ostulimiit summas 1999,99 eurot.
      4.1.2. kaotuslimiit summas 1999,99 eurot.
   4.2. Mängijal on võimalik mängukontol oma ostulimiiti ja kaotuslimiiti suurendada või vähendada vastavalt mängukonto üldtingimuste punktile 6.
   4.3. Eesti Loto jätab endale õiguse seada mängija ostulimiidile ja kaotuslimiidile ülempiir.
   4.4. Eesti Loto jätab endale õiguse eelnevalt teatamata ja põhjendamata muuta mängija vaikimisi ostu- ja/või kaotuslimiiti.
   4.5. Mängijal on võimalik end loteriide mängimisest välistada, lisades end hasartmängu mängimise piirangutega isikute (HAMPI) nimekirja vastavalt hasartmänguseaduse § 39-le. Sel juhul ei ole mängijal võimalik pileteid osta. Enne piirangu seadmist ostetud piletite võidud makstakse välja tavakorras.
   4.6. Juhul, kui mängija soovib lühiajaliselt oma mängimist piirata, saab ta seada oma mängukontole ajutise mängupiirangu. Ajutise mängupiirangu seadmisel on vahetu mõju – see rakendub koheselt 8 tunniks ning mängija ei saa selle aja jooksul osta pileteid.

 

5. MÄNGIJA VÕI MÄNGUKONTO BLOKEERIMINE JA MÄNGUKONTO KUSTUTAMINE
   5.1. Eesti Lotol on õigus vastava vajaduse ilmnemisel blokeerida mängija või tema mängukonto, sh kuid mitte ainult järgmistel juhtudel:
      5.1.1. e-rahakotti on kantud aeguv võit, mille suurus on 2000 eurot või enam (vt p. 7.1);
      5.1.2. mängija või võidu saamiseks õigustatud kolmas isik keeldub võimaldamast Eesti Lotol tema isikut tuvastada või keeldub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil kogutavate andmete esitamisest;
      5.1.3. Mängija rikub käesolevaid VKL üldreegleid, mängukonto üldtingimusi või mängureegleid.
      5.1.4. Eesti Lotol on tekkinud kahtlusi:
       5.1.4.1. mängukonto kasutamise õiguspärasuses;
       5.1.4.2. mängija suutlikkuses mängida veebikiirloteriid vastutustundlikult või
       5.1.4.3. mängija poolt esitatud andmete õigsuses ja terviklikkuses.
   5.2. Blokeeringu eemaldamiseks on Eesti Lotol õigus nõuda mängija ilmumist Eesti Loto kontorisse koos isikut tõendava dokumendiga.
   5.3. Kui Eesti Loto on mängija mängukonto blokeerinud p- des 5.1.1 või 5.1.2 sätestatud tingimuste alusel, siis ei eemalda Eesti Loto blokeeringut enne, kui mängija on Eesti Loto poolt nõutud andmed esitanud.
   5.4. Eesti Loto jätab endale õiguse blokeerida mängija mängukonto ilma mängijale eelnevalt teatamata ja põhjendamata, juhul kui Eesti Loto peab seda erakorralistest asjaoludest lähtuvalt vajalikuks.
   5.5. P-s 5.1.3 kirjeldatud korduvate rikkumiste korral on Eesti Lotol õigus mängukonto kustutada ilma uuesti avamise võimaluseta.
   5.6. Juhul, kui mängija ei ole viis (5) aastat oma mängukontole sisse loginud või ostnud ühtegi piletit (sh nii lototerminali kui ka interneti või M-loto vahendusel) on Eesti Lotol õigus kustutada mängija mängukonto. Mängija saab mängukonto uuesti luua vastavalt mängukonto üldtingimuste p-le 2.
    5.6.1. Kui mängukontol on kustutamise hetkel rahalisi vahendeid, siis kantakse need Eesti Loto tuludesse.

 

6. VÕIDU VÄLJAMAKSMINE JA VÕIDUNÕUDE ESITAMINE
   6.1. Võit suuruses kuni 1999,99 eurot makstakse automaatselt mängija mängukontoga seotud e-rahakotti.
   6.2. 2000-eurose või sellest suurema võidunõude saab vormistada
      6.2.1. e-posti vahendusel, esitades digitaalselt allkirjastatud võidunõude avalduse (vorm täitmiseks kättesaadav Eesti Loto veebikeskkonnas) ja isikut tõendava dokumendi koopia (nii isikuandmete kui fotoga lehekülgedest) aadressile lotopost@eestiloto.ee
      6.2.2. Eesti Loto kontoris, täites võidunõude avalduse ning esitades isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi.
   6.3. Kui võit soovitakse kanda üle teise isiku arvelduskontole, peab teine isik olema vähemalt 18-aastane ning tema andmed peavad sisalduma võidunõude avalduses. Samuti peab teine isik esitama isikut tõendava dokumendi ning allkirjastama võidunõude avalduse vastavalt p. 6.2.
   6.4. Eesti Lotol on 2000-eurose või suurema võidu korral õigus nõuda, et mängija (ja vajadusel teise isiku) isikusamasus tuvastatakse Eesti Loto kontoris kohapeal.
   6.5. Eesti Loto kontoris või e-posti vahendusel vormistatud võidunõude alusel makstakse võit mängija poolt võidunõude avalduses näidatud arvelduskontole hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul pärast korrektselt vormistatud võidunõude ja sellega seotud dokumentide jõudmist Eesti Loto kontorisse.
      6.5.1. Võidud kantakse Eesti Loto poolt üle ainult SEPA ehk ühtse euromaksete piirkonna arvelduskontole ja ainult eurodes. Sularahas võidusummasid ei väljastata.
   6.6. Võidunõude esitamise tähtaeg on üheksakümmend (90) päeva alates pileti ostmisele järgnevast päevast.
   6.7. Võidunõue ei kuulu rahuldamisele, kui:
      6.7.1. võidunõude aluseks olev pilet ei ole võidupilet;
      6.7.2. võidupilet ei ole Eesti Loto infosüsteemis seotud võidunõude esitaja isikukoodiga;
      6.7.3. võidupileti alusel on võit juba välja makstud;
      6.7.4. mängija isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või mängija ei ole nõus esitama võidunõude avalduses küsitud andmeid (sh rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide alusel kogutavaid andmeid);
      6.7.5. teise isiku, kelle arvelduskontole võidusummat soovitakse kanda, isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või tema kohta võidunõude avalduses küsitud andmeid (sh rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide alusel kogutavaid andmeid) ei esitata.
   6.8. Võidunõude pärimise korral on selle pärinud isikud võidu kättesaamiseks kohustatud Eesti Lotole esitama:
      6.8.1. e-posti teel notariaalselt kinnitatud (digitaalse notariaalmärkega) või digiallkirjastatud võidunõude avalduse võidu väljamaksmiseks koos notari poolt väljastatud digitaalse notariaalmärkega pärimistunnistusega; või
      6.8.2. Eesti Loto kontoris omakäeliselt allkirjastatud või notari kinnitatud võidunõude avalduse koos notari poolt väljastatud pärimistunnistuse ärakirja ja isikut tõendava dokumendiga.
   6.9. Juhul, kui võidunõude on pärinud mitu isikut, tuleb võidunõude avaldus allkirjastada ja esitada kõigi võidunõude pärinud isikute poolt ühiselt, välja arvatud juhul, kui võidunõude pärijad on andnud notariaalselt tõestatud või digiallkirjastatud vormis volituse ühele või mitmele võidunõude pärinud isikule võidunõude esitamiseks.
   6.10. Enne notari poolt pärimistunnistuse väljastamist on pärimismenetluse algatajal või muul pärandvara suhtes õigusi omaval isikul õigus esitada Eesti Lotole päring surnud isiku võimaliku võidunõude kohta üksnes notari vahendusel vastavalt pärimisseaduse § 167 lg-le 4. Notari poolt pärimistunnistuse väljastamise järgselt on pärijaks oleval isikul õigus eelnimetatud päring esitada pärimistunnistuse ja isikut tõendava dokumendi alusel.

 

7. AEGUVAD JA VÄLJAMAKSMATA VÕIDUD
   7.1. Võidunõude esitamise tähtaja viimasel päeval makstakse automaatselt mängija e-rahakotti seni välja maksmata 2000 eurot ja suuremad võidud ning mängija mängukonto blokeeritakse. Blokeering vabastatakse p-s 6.2. kirjeldatud toimingute läbiviimise järel. Eesti Loto teostab mängija e-rahakotist võidusumma väljamakse mängija poolt võidunõude avalduses näidatud arvelduskontole 30 päeva jooksul.
   7.2. Juhul, kui mängija ei ole viie (5) aasta jooksul pärast vähemalt 2000 euro suuruse võidu kandmist e-rahakotti esitanud Eesti Lotole võidunõuet koos p-s 6.2 loetletud dokumentidega, kannab Eesti Loto kõnealused rahalised vahendid Eesti Loto tuludesse.

 

8. MÄNGIJA VASTUTUS
   8.1. Pileti ostmisega kinnitab mängija, et on tutvunud VKL üldreeglite, mängukonto üldtingimuste ja vastava veebikiirloterii mängureeglitega.
   8.2. Mängija kohustub Eesti Loto igakordsel nõudmisel esitama täiendavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja/või muu asjakohase regulatiivakti alusel nõutud andmed,
      8.2.1. kui mängija esitab võidunõude avalduse 2000 euro või suurema võidu väljamaksmiseks;
      8.2.2. kui seda nõuavad kehtivad õigusaktid või Eesti Loto peab seda vajalikuks kehtivatest õigusaktidest ja/või Eesti Loto poolt kehtestatud tingimustest tulenevalt;
      8.2.3. p-s 5.1. nimetatud mängukonto blokeeringu eemaldamiseks.
   8.3. Mängija on vastutav Eesti Lotole esitatud andmete õigsuse eest.

 

9. EESTI LOTO ÕIGUSED JA VASTUTUS
   9.1. Kui mängureeglid ei sätesta teisiti, ei vastuta Eesti Loto mängijale tekkinud mistahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult saamata jäänud tulu või otsese ja kaudse varalise kahju eest, mis on tekkinud mistahes mängijal või pileti valdajal või muul isikul. Eesti Loto ei vastuta muuhulgas järgnevatel juhtudel:
      9.1.1. esinevad vääramatu jõu asjaolud, sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusjõud, sõda, streik, töösulg, IT-alane rünne või mistahes muud sündmused, mis on väljaspool Eesti Loto mõistlikku kontrolli;
      9.1.2. esineb Eesti Loto infosüsteemi rike, kahju või hävimine või selle poolt põhjustatud viga või Eesti Loto andmete või nende mistahes osa hävimine;
      9.1.3. esinevad informatsiooni edastamise süsteemi või pangandussüsteemi poolt põhjustatud viivitused, kaod, vead või tegevusetus;
      9.1.4. esineb mistahes muu tegevus või sündmus, mis takistab või ei võimalda pileti ostmist või pileti andmete salvestamist mängija mängukontole;
      9.1.5. esinevad mängureeglites või kehtivates õigusaktides sätestatud alused mistahes isikule pileti müümisest keeldumiseks või mistahes isikul veebikiirloteriist osa võtmise mittevõimaldamiseks;
      9.1.6. esineb mängija või muu isiku või asjaolu poolt põhjustatud interneti teenuse pakkuja seadmete või tehnoloogia rike või talitushäire. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest teavitab Eesti Loto mängijaid esimesel võimalusel oma veebikeskkonnas.
   9.2. Juhul, kui mängukontol on kustutamise hetkel (vastavalt p 5.6) rahalisi vahendeid, mida ei ole õnnestunud mängija arvelduskontole kanda, on Eesti Lotol õigus kõnealused rahalised vahendid kanda Eesti Loto tuludesse.
   9.3. Juhul, kui Eesti Loto on mis tahes põhjustel teinud eksliku automaatse väljamakse mängijale ilma õigusliku aluseta, on Eesti Lotol õigus ekslikult väljamakstu tagasi nõuda ja mängija on kohustatud väljamakse Eesti Lotole viivitamatult tagastama.
   9.4. Eesti Loto töötleb mängija isikuandmeid vastavalt AS Eesti Loto Isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mis on kättesaadavad Eesti Loto veebilehel.
   9.5. Eesti Lotol on õigus salvestada kõnesid, mis on tehtud Eesti Loto telefoninumbritele.
   9.6. Põhjendatud juhtudel, nt süsteemirike, erakorraline vajadus parandada mängukontol või e-rahakotis teostatud tehingutega seonduvaid kandeid, vms, on Eesti Lotol õigus teostada mängija e-rahakotis manuaalseid korrigeerimisi.

 

10. PRETENSIOONIDE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
   10.1. Loteriiga seotud pretensioonid lahendatakse mängija poolt Eesti Lotole esitatud avalduse alusel. Juhul, kui mängija suulist pretensiooni ei ole Eesti Lotol võimalik lahendada, esitab mängija selle kirjalikult või e-kirja teel. Avalduses peab olema näidatud pretensiooni esitaja nimi, isikukood ja kontaktandmed, pretensiooni põhjendused ning Eesti Lotole esitatav nõue. Mängija kohustub tegema Eesti Lotoga koostööd pretensiooni lahendamiseks. Pretensiooni lahendamisel lähtutakse pileti ostu hetkel kehtinud VKL üld- ja mängureeglitest.
   10.2. Pretensioone on võimalik esitada viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul alates mängija pretensiooni aluseks oleva pileti alusel veebikiirloterii mängimisest.
   10.3. Eesti Lotos vaadatakse pretensioon läbi ja otsus teatatakse avalduse esitajale viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast. Juhul, kui Eesti Lotol on pretensiooni lahendamiseks vajalik koguda täiendavaid andmeid või tõendeid, mistõttu ei ole pretensiooni lahendamine nimetatud tähtaja jooksul võimalik, teavitab Eesti Loto sellest pretensiooni esitajat, teatades ka pretensiooni lahendamise uue tähtaja. Anonüümseid pretensioone läbi ei vaadata. Eesti Lotol on õigus jätta pretensioon läbi vaatamata ka juhul, kui Eesti Lotol ei õnnestu pretensiooni lahendamiseks saada ühendust selle esitajaga või jätab pretensiooni esitaja esitamata Eesti Loto poolt nõutud pretensiooni lahendamiseks vajalikud andmed ja/või tõendid.
   10.4. Mistahes erinevuste puhul avalikustatud ja Eesti Loto infosüsteemis kajastuvas infos lähtutakse süsteemis salvestatust.