dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
127183107
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
eHkT-U4e5-880I-Rcsz-2tc5-SAY6-JFQA-EGQl

AS EESTI LOTO ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) töötleb Teie kui Eesti Loto kliendi isikuandmeid
vastavalt käesolevatele isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Põhimõtted on
koostatud isikuandmete kaitse üldmääruse EL 2016/679 alusel ja nimetatud
määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Põhimõtete eesmärk on kirjeldada
Eesti Loto isikuandmete töötlemise protsesse ning Teie õigusi eeltoodust tulenevalt.

1. Töötlemise alus
1.1. Eesti Lotol on õigus Teie isikuandmeid töödelda vaid juhul, kui:
a) olete andnud enda selge nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ning töötlemine ei ületa Teie poolt antud nõusoleku piire;
b) töötlemine on vajalik Teie ning Eesti Loto vahelise lepingu täitmiseks;
c) töötlemise kohustus tuleneb seadusest;
d) töötlemiseks esineb mõni muu seadusest tulenev alus.

2. Töötlemise eesmärgid
2.1. Eesti Loto töötleb muuhulgas:
a) kontaktandmeid, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress lepingu täitmiseks vajaliku informatsiooni edastamiseks ning Teie vastava nõusoleku olemasolu korral turunduslikel eesmärkidel;
b) isikuandmeid, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress, isikukood, isikut tõendava dokumendi number hasartmänguseadusest ning rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
c) arvelduskonto andmeid, sealhulgas arvelduskonto omaniku ja mängija nime vastavust;
d) ostetud piletite, saadud võitude ning tehtud väljamaksetega seotud infot raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
e) informatsiooni mängija hasartmängu mängimise piirangutega seotud isikute nimekirja kandmise kohta, eesmärgiga takistada piletite ostmist neil mängijail, kes on soovinud enda puhul piirata hasartmängude mängimist;
f) Eesti Loto veebikeskkonnas salvestatud kasutajasätteid, muuhulgas limiidid, lemmikpiletid, meta-andmed jms lepingu täitmiseks;
g) suhtlusandmeid, mida kogutakse siis, kui klient suhtleb Eesti Lotoga, muuhulgas klienditoega suhtluse audiosalvestused, e-kirjavahetus ning muud suhtluse käigus kogutavad andmed.
2.2. Eesti Loto lähtub andmete töötlemisel minimaalsuse printsiibist. Eesti Loto võtab endale kohustuse anonümiseerida kõik isikuandmed, mille töötlemiseks alus puudub või mille töötlemise alus on ära langenud.
2.3. Andmeid, mida Eesti Loto töötleb Teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, säilitab Eesti Loto 7 (seitse) aastat peale viimast Teie isikukoodiga seotud tehingut. Seaduse alusel töödeldavate andmete säilitamistähtajad tulenevad vastavatest eriseadustest.
2.4. Eesti Loto säilitab punktis 2.1 toodud mängukontoga seotud andmeid lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks järgnevalt:
2.4.1. Peale 7-aastast mitteaktiivset perioodi anonümiseeritakse kõik Mängija isikukoodi sisaldavad andmeväljad (s.t tema isikukoodiga seotud pileteid ei ole võimalik enam otsida/leida).
2.4.2. Mitteaktiivsusperiood algab hetkest, mil ei ole ühtegi sisselogimist ja/või rahalist tehingut (Mängukontol).

3. Kliendi õigused
3.1. Teil on õigus saada Eesti Lotolt informatsiooni selle kohta, kas Eesti Loto töötleb Teie isikuandmeid. Teie taotluse korral edastame Teile vähemalt järgneva informatsiooni:
a) töödeldavate andmete liigid;
b) töötlemise eesmärk/eesmärgid;
c) kas ning millistele kolmandatele isikutele Teie andmeid edastatakse;
d) andmete töötlemise ning säilitamise eelduslik periood.
3.2. Teil on igakordne õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks ning sellisel juhul on Eesti Loto kohustatud lõpetama nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete töötlemise.
3.3. Teil on õigus Eesti Lotolt nõuda enda isikuandmete parandamist või kustutamist, kui need on ebaõiged või puudulikud.
3.4. Vaidluse korral mõne Teie isikuandmete töötlemisega seotud õiguse rakendamise üle või isikuandmete töötlemise seaduslikkuse osas kohustub Eesti Loto peatama vastavate isikuandmete töötlemise kuni vaidluse lahendamiseni.
3.5. Eeltoodud taotlusi on võimalik kooskõlas Eesti Loto üldtingimuste p-ga 11.3. teha Eesti Loto andmekaitsespetsialistile, võttes temaga ühendust punktis 6.3 toodud kontaktandmete kaudu.

4. Turvalisus ning andmete edastamine
4.1. Töödeldavate andmete turvalisuse tagamine on Eesti Loto prioriteet. Eesti Loto süsteemides on muuhulgas kasutusel ISO 27001 informatsiooni turvalisuse tagamise rahvusvaheline standard (edaspidi standard), mis tagab andmeturbe kõrgeimal tasemel. Vastava standardi järgimist kontrollivad nii ettevõttesisesed kui ka välised audiitorid.
4.2. Eesti Loto veebikeskkond kasutab andmete krüpteerimise eesmärgil tavapärase http asemel https andmete protokolli, mis tähendab, et kogu andmevahetus Teie ning Eesti Loto veebikeskkonna vahel toimub krüpteeritud kujul.
4.3. Eesti Loto väldib isikuandmete edastamist kolmandatele osapooltele kogumitena ning edastab üksikuid andmeid kolmandatele osapooltele vaid väga erandlikel juhtudel.
4.4. Isikuandmete edastamine toimub eelkõige järgnevatele isikutele:
a) kauplused, kes tegelevad lotopiletite edasimüügiga, ning kelle ligipääs isikuandmetele on vajalik tuvastamaks, ega piletit sooviv isik ei ole piiranud enda hasartmängude mängimise õigust;
b) infoturbega ning IT-süsteemide arenduse ja haldusega seotud ettevõtted, kellega on Eesti Loto sõlminud andmetöötluslepingud;
c) õigus- ning finantsnõustajad, audiitorid ning muud professionaalsed nõustajad, sellises ulatuses, mis on vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks, oma nõuete või õiguste kaitsmiseks kohtumenetluses jms;
d) riigi- ja järelevalveasutused, kellele andmete edastamine kohustus tuleb seadusest, näiteks Rahapesu Andmebüroo, Politsei- ja Piirivalveamet jms.
4.5. Juhul, kui mängija ei ole olnud aktiivne 7 aasta jooksul, anonümiseerib Eesti Loto automaatselt mängija isikuandmed.
4.6. Eesti Loto töötleb Teie isikuandmeid vaid Euroopa Liidu ning riikide piires, kes on taganud üldmäärusega samaväärse isikuandmete kaitse. Kolmandatesse riikidesse isikuandmeid ei edastata.

5. Küpsiste kasutamine
Eesti Loto kasutab veebilehitseja küpsiseid (ing.k. cookie) selleks, et pakkuda mängijale Eesti Loto veebikeskkonnas paremat ja turvalisemat teenust. Küpsis on väike tekstilõik veebilehitsejas, mis laetakse mängija arvutisse või nutiseadmesse Eesti Loto veebikeskkonda külastades. Küpsised võimaldavad veebis kasutaja arvuti ära tunda, samuti salvestavad küpsised andmed, mida mängija leheküljel liikudes avaldas, nagu näiteks kasutajanimi, või leheküljed, mida mängija viimati külastas. Eesti Loto ei kasuta küpsiseid salasõna salvestamiseks.
Eesti Loto kasutab muuhulgas parema ja turvalisema teenuse pakkumiseks ka anonüümselt kolmanda osapoole veebilehitseja veebiküpsiseid, näiteks Google analytics, Facebook pixel jmt.

6. Kontaktandmed ning lõppsätted
6.1. Vastutav töötleja ehk isik, kes on kindlaks määranud käesolevad isikuandmete töötlemise eesmärgid ning põhimõtted, on AS Eesti Loto (registrikood 10281170).
6.2. Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud isikuandmete töötlemise põhimõtteid, kui soovite rakendada mõnda enda isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Teil on muid küsimusi või kaebusi seoses isikuandmete töötlemisega, on Teil õigus võtta ühendust Eesti Loto andmekaitsespetsialistiga. Teie poolt esitatud kaebusele või päringule vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.
6.3. Eesti Loto ja tema andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: Eesti Loto AS Hallivanamehe 4, Tallinn klienditugi@eestiloto.ee +372 650 2030
6.4. Eesti Lotol on ühepoolselt õigus käesolevaid põhimõtteid omal äranägemisel muuta eeldusel, et muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Muudatuste korral teavitab Eesti Loto oma kliente Eesti Loto veebikeskkonnas.
6.5. Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui leiate, et Eesti Loto rikub või on rikkunud isikuandmete töötlemisel Teie õigusi. Kaebusi on võimalik esitada Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel www.aki.ee, e-posti teel aadressil info@aki.ee ning telefoninumbril +372 627 4135.