Vikinglotto - Mängureeglid
1.4.    „Partner(id)“ on Vikinglottot korraldavad litsentseeritud loteriikorraldajad.
1.5.    “Mängupäev” on võidunumbrite loosimise ja loosimise võitude selgumise päev, milleks on iga nädala kolmapäev. Partnerite ühisel otsusel võib mängupäeva erakorralistel juhtudel muuta. 

2.    LOOSIMISEL OSALEMINE
2.1.    Loosimisel osalemiseks teeb mängija pileti ostmisega panuse mängukombinatsioonile  Süsteemimängu korral teeb mängija panuse valitud hulga põhi- ja lisanumbritest moodustatud mängukombinatsioonidele.
2.2.    Vikinglotto piletil võib olla üks (1) kuni kümme (10) mängukombinatsiooni või üks süsteemimäng.
2.3.    Vikinglotto pileti saab osta korraga kuni kümneks loosimiseks. Mängulipikuga saab pileti osta üheks (1), kaheks (2), kolmeks (3), viieks (5) või kümneks (10) eelseisvaks järjestikuseks loosimiseks. Süsteemimängu saab mängulipikuga osta korraga üheks loosimiseks. Eesti Loto jätab endale õiguse piirata piletite etteostmise võimalust.
2.4.    Ühe mängukombinatsiooni hind (panus) ühe loosimise kohta on üks (1) euro
ja pileti hind arvutatakse, korrutades hinna mängukombinatsioonide ja loosimiste arvuga.
2.5.    Pileti saab osta:
2.5.1.    Eesti Loto edasimüüjate müügipunktidest, esitades müüjale täidetud mängulipiku,
või teatades müüjale soovitud mängukombinatsiooni(d) ja loosimiste arvu.
2.5.2.    interneti vahendusel Eesti Loto müügikeskkonnas;
2.5.3.     mobiiltelefoni vahendusel, helistades numbrile 17788*2.
2.6.    Süsteemimängu piletit on võimalik osta vaid interneti vahendusel Eesti Loto kodulehel.
2.7.    Piletite müük konkreetsele loosimisele lõpetatakse selle loosimise mängupäeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja (CET) järgi (Eesti aja järgi kell 19.00).

3.    VIKINGLOTTO VÕIDUNUMBRITE LOOSIMINE

3.1.    Vikinglotto loosimine toimub igal mängupäeval kell 19.00 Kesk-Euroopa aja (CET) järgi (Eesti aja järgi kell 20.00). Vikinglotto loosimise viib läbi Norsk Tipping A/S, asukohaga Hamar, Norra.
3.2.    Loosimisel kasutatakse kahte lototroni. Esimeses lototronis kasutatakse pallikomplekti numbritega ühest (1) neljakümne kaheksani (48), teises lototronis kasutatakse pallikomplekti  ühest (1) kaheksani (8).
3.3.    Loosimise käigus loositakse:
3.3.1.     esmalt esimese lototroniga kuus (6) põhinumbrit;
3.3.2.    seejärel teise lototroniga üks (1) lisanumber.

4.    VÕIDUD, VÕIDUFOND JA SELLE JAOTUS
4.1.    Võidud jagunevad võidutasanditesse olenevalt loositud numbritega kokku langevate mängukombinatsiooni numbrite arvust. Võidutasandid on nummerdatud alates esimesest (I) võidutasandist, mis on kõrgeim võidutasand (kõige enam loositud numbritega kokkulangevaid numbreid), kuni kaheksanda (VIII) võidutasandini, mis on madalaim (kõige vähem loositud numbritega kokkulangevaid numbreid).
4.2.    Mängu võidutasandid on järgmised.

Võidutasand  Loositud numbritega kokkulangevad numbrid
I 6 põhinumbrit +1 lisanumber
II 6 põhinumbrit
III 5 põhinumbrit +1 lisanumber
IV 5 põhinumbrit
V 4 põhinumbrit +1 lisanumber
VI 4 põhinumbrit
VII 3 põhinumbrit +1 lisanumber
VIII 3 põhinumbrit

4.3.    Vikinglotto võidufondi arvatakse igal loosimisel 50% kõikide mängijate poolt konkreetseks loosimiseks tehtud panustest.
4.4.    Võidufond jaguneb järgmiselt:
4.4.1.    Vikinglotto I võidutasandi (jackpot’i) võidufondiks, kuhu kantakse igast panusest null koma üksteist (0,11) eurot;
4.4.2.    Vikinglotto II võidutasandi võidufondiks, kuhu kantakse igast panusest null koma null kaheksateist (0,018) eurot;.
4.4.3.     Vikinglotto ühiseks reservfondiks, kuhu kantakse igast panusest null koma null kolmkümmend kaks (0,032) eurot.
4.4.4.    Eesti Loto omavõidufondiks, mille  moodustab ülejäänud osa võidufondist ja mis jaguneb III kuni VIII võidutasandi ja Eesti Loto reservfondi vahel järgmiselt:

Võidutasand  Osakaal omavõidufondist
III 20%
IV 13%
V 19%
VI 15%
VII 14%
VIII 16%
Eesti Loto reservfond 3%

4.5.    Vikinglotto I ja II võidutasandi võidufondid on partneritega ühised, madalama taseme võidufondid moodustuvad vaid Eestis müüdud mängukombinatsioonide põhiselt.
4.6.    I võidutasandi võidufond koosneb:
4.6.1.    kõigi partnerite poolt selleks konkreetseks loosimiseks müüdud mängukombinatsioonide koguarvust korrutatuna null koma üheteistkümne (0,11) euroga;
4.6.2.    eelmistest loosimistest vastavalt mängureeglite punktile 4.14 edasi kandunud I võidutasandi võidufondist;
4.6.3.    Vikinglotto ühise reservfondi limiiti ületavast summast vastavalt p. 4.10;
4.6.4.    II võidutasandi võidufondi limiiti ületavast summast p. 4.9 nimetatud juhul.
4.7.    I võidutasandi võidufondile on kehtestatud minimaalne ja maksimaalne suurus. Võidufondi minimaalne suurus garanteeritakse Vikinglotto ühisest reservfondist. Juhul kui I võidutasandi võidufond ületab võidufondi maksimaalse suuruse, lisatakse üle jääv summa sama loosimise II võidutasandi võidufondile.
4.8.    II võidutasandi võidufond koosneb:
4.8.1.    kõigi partnerite poolt selleks konkreetseks loosimiseks müüdud mängukombinatsioonide koguarvust korrutatuna null koma null kaheksateistkümne (0,018) euroga;
4.8.2.    eelmistest loosimistest vastavalt mängureeglite punktile 4.14. edasi kandunud II võidutasandi võidufondist;
4.8.3.    I võidutasandi võidufondi limiiti ületavast summast vastavalt p. 4.7.
4.9.    II võidutasandi võidufondile on kehtestatud maksimaalne suurus. Juhul kui II võidutasandi võidufond ületab võidufondi maksimaalse suuruse, lisatakse üle jääv summa järgmise loosimise I võidutasandi võidufondile.
4.10.    Vikinglotto ühisele reservfondile on kehtestatud maksimaalne suurus. Juhul kui Vikinglotto ühise reservfondi suurus ületab maksimaalse suuruse, lisatakse üle jääv summa järgmise loosimise I võidutasandi võidufondile.
4.11.    Punktides 4.7, 4.9 ja 4.10 nimetatud limiitide suurused on ära toodud Eesti Loto kodulehel ja edasimüüjate müügipunktides. Vastavate limiitide muutumisest teavitatakse mängijad Eesti Loto kodulehe vahendusel.
4.12.    III kuni VIII võidutasandi võidufondi suurused arvestatakse konkreetse loosimise omavõidufondist vastavalt mängureeglite punktile 4.4.4.
4.13.    Võidutasandi võitja(te)ks on mängija(d), kes on saanud võidutasandile vastavad tabamused. Võidutasandi võidu suurus saadakse vastava võidutasandi võidufondi jagamisel vastava võidutasandi võitjate arvuga.
4.14.    Võidu puudumise korral konkreetsel võidutasandil lisatakse selle võidutasandi võidufond järgmise loosimise sama võidutasandi võidufondile. Protseduuri jätkatakse loosimisest loosimiseni kuni vastava võidutasandi võidu (võitude) väljaloosimiseni.
4.15.    Ühe mängukombinatsiooniga on võimalik saada ühel loosimisel vaid üks võit. Kui mängija mängukombinatsioon vastab erinevate võidutasandite tabamustele, siis loetakse võiduks kõrgeima võidutasandi võit.
4.16.    Eesti Loto poolt müüdud Vikinglotto mängukombinatsiooniga saadud võidu minimaalne suurus on kaks (2) eurot. Juhul kui võidu arvestuslik suurus on alla kahe (2) euro, katab Eesti Loto puuduoleva summa Eesti Loto reservfondist.
4.17.    Kõik I ja II võidutasandi võidud ümardatakse kümne (10) sendi täpsusega allapoole ning võit makstakse välja vastavalt ümardatud suurusele. Ümardustest tekkiv vahe arvatakse Vikinglotto ühisesse reservfondi.
4.18.    Kõik III- VIII võidutasandi võidud ümardatakse kümne (10) sendi täpsusega allapoole ning võit makstakse välja vastavalt ümardatud suurusele. Ümardustest tekkiv vahe arvatakse Eesti Loto reservfondi.
4.19.    Kõik välja võtmata võidud suuruses 3 miljonit (3 000 000) eurot või üle selle kantakse Vikinglotto ühisesse reservfondi. Väiksemad välja võtmata võidud arvatakse Eesti Loto reservfondi.
4.20.    Eesti Loto edasimüüjad maksavad võidunõuded välja ainult Eesti Loto edasimüüjate poolt väljastatud ja müüdud piletite alusel. Eesti Loto ei maksa võidunõuet välja pileti alusel, mis on ostetud mõne teise partneri vahendusel.
 


 

Klassikalise loterii Vikinglotto mängureeglid Eesti Vabariigis alates 13.07.2020

Käesolevad reeglid kehtivad koos AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) klassikaliste loteriide üldreeglitega.

1.    MÕISTED

1.1.    „Vikinglotto“ on klassikaline loterii, mida Eesti Loto korraldab ühiselt koos partneritega Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglites ja käesolevates mängureeglites sätestatud korras.
1.2.    „Mängukombinatsioon“ on Vikinglotto loosimisel osalev numbrite kogum, mis on valitud mängija või Eesti Loto infosüsteemi poolt (pliks-plaks) ja mis koosneb kuuest (6) põhinumbrist vahemikus üks kuni nelikümmend kaheksa (1-48) ning ühest (1) lisanumbrist vahemikus üks kuni kaheksa (1-8).
1.3.    „Mängulipik“ on vahend, mille abil saab mängija edastada Eesti Loto edasimüüjale kirjalikult enda poolt valitud mängukombinatsiooni(d) ja loosimiste arvu või süsteemimängu numbrid või pliks-plaks valiku. Vikinglotto mängulipikul saab mängija valida kuni viis mängukombinatsiooni.
1.4.     „Süsteemimäng” on Vikinglotto loosimisel osalev mängukombinatsioonide kogum, mis on moodustatud kuuest (6) kuni kaheteistkümnest (12) põhinumbrist ja ühest (1) kuni kaheksast (8) lisanumbrist. Kuuest (6) põhinumbrist ning ühest (1) lisanumbrist moodustatud mängukombinatsioon ei ole süsteemimäng. Süsteemimängu numbreid saab märkida vaid mänguväljal A. Mängulipikuga saab süsteemimängu mängida kuni 10 põhinumbri ja kuni 3 lisanumbriga. Süsteemimängu puhul on piletil mängukombinatsioone vastavalt (mängulipikul valitavad kombinatsioonid on tabelis tähistatud halliga):
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt