Üldtingimused

INTERNETI JA MOBIILTELEFONI VAHENDUSEL LOTERIIPILETI OSTMISE ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSTE KOHALDUVUS
1.1. Käesolevad üldtingimused (edaspidi ka Üldtingimused) reguleerivad AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) ja enda nimele Eesti Loto veebilehtedel (edaspidi Veebikeskkond) konto loonud isiku (edaspidi Mängija) õiguseid ja kohustusi, mis kehtivad nimetatud konto (edaspidi Mängukonto) loomisel ja kasutamisel.

1.2. Üldtingimused jõustuvad, kui Eesti Loto on saanud kätte Mängija poolt Veebikeskkonnas antud kinnituse Mängukonto loomiseks.

1.3. Konkreetses loteriimängus osalemist reguleerivad lisaks Üldtingimustele ka vastava loteriimängu mängureeglid. Üldtingimuste ja loteriimängu mängureeglite vastuolu korral kohalduvad Üldtingimused.

1.4. Eesti Loto jätab endale õiguse käesolevaid Üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muutumisest teavitatakse Eesti Loto Veebikeskkonnas. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Veebikeskkonnas. Mängukonto loomine ja igakordne Mängukonto kasutamine (sh loteriipileti ostmine) loetakse Eesti Loto poolt Mängija kinnituseks kehtivate Üldtingimustega nõustumisel.

2. MÄNGUKONTO LOOMISE EELDUSED

2.1. Mängukonto loomise eeldusteks on, et Mängija:
a. nõustub Üldtingimustega;
b. omab Eesti Vabariigi isikukoodi;
c. on vähemalt 16a vana;
d. on Eesti Loto poolt aktsepteeritud Eesti Vabariigis tegutseva panga kliendiks koos arvelduskonto interneti teel kasutamise ja käsutamise võimalusega (ehk internetipanga teenusega);
e. Mängukontol registreeritud arvelduskonto kuulub talle endale.

3. MÄNGIJA KINNITUSED
3.1. Igakordse loteriipileti ostmisega kinnitab Mängija, et:
a. ta nõustub Üldtingimustega;
b. tema Mängukonto andmed on õiged;
c. ta on teadlik, et konkreetses loteriimängus osalemiseks peab vastav loteriipilet olema ostetud enne konkreetse loteriimängu mängureeglites sätestatud loteriipiletite müügi lõppemise tähtaega;
d. ta on teadlik, et võlaõigusseaduse alusel ei kohaldu loteriipileti interneti või mobiiltelefoni vahendusel ostmisel tarbija taganemisõigust;
e. ta on teadlik, et loteriipileti ostmisel sidevahendi abil võivad talle tekkida kulud sideteenuse ning makseteenuse kasutamisest;
f. ta on teadlik, et Eesti Loto talletab teavet Mängija isiku, kontaktandmete, mängueelistuste ja seadete ning tema poolt ostetud loteriipiletite ja saadud võitude kohta;
g. ta annab Eesti Lotole nõusoleku kasutada nii ajutisi kui püsivaid küpsiseid (ingl k cookie);
h. ta on teadlik, et Eesti Lotol on õigus käesolevaid Üldtingimusi punktis 1.4. toodud korras muuta ning aktsepteerib vastavaid muudatusi.

4. MÄNGUKONTO KASUTAMINE

4.1. Mängukonto loomiseks peab konto looja:
a. tuvastama oma isiku ID-kaardi, Mobiil-ID, digi-ID, Smart-ID või Eesti Loto poolt aktsepteeritud Eesti Vabariigis tegutseva panga autentimisteenuse vahendusel ning;
b. täitma registreerimislehel kohustuslikud väljad ning;
c. valima Mängukonto kasutamiseks vajaliku kasutajanime ja salasõna.

4.2. Mängija tagab, et tema Mängukonto andmed on kehtivad. Vajadusel saab ta oma andmeid uuendada Mängukontole sisse logides.

4.3. Mängukonto kasutajanime ja/või salasõna kaotamisel või unustamisel on Mängijal võimalik saada ligipääs enda Mängukontole:
a. ID-kaardi või digi-ID abil või;
b. Mobiil-ID abil või;
c. Smart-ID või;
d. panga autentimisteenuse abil, valides sisselogimisaknas „Unustasid salasõna?“.

4.4. Mängija on vastutav, et Mängukonto kasutajanime ja salasõna ei kasutataks ilma Mängija loata.

4.5. Mängija Mängukonto vahendusel tehtud toimingud loetakse tema enda toiminguteks, olenemata sellest, kes toimingu faktiliselt teostas.

4.6. Eesti Loto võib pidada arvestust Mängija poolt tehtavate tehingute kohta.

4.7. Eesti Loto võib piirata Mängija ligipääsu tema Mängukontole, kui Eesti Lotol on tekkinud kahtlusi:
a. Mängukonto kasutamise õiguspärasuses või;
b. Mängija suutlikkuses mängida loteriimängu vastutustundlikult.

Kui Eesti Lotol on kahtlus, et Mängukonto faktiline kasutaja ei ole Mängija, siis võib Eesti Loto nõuda Mängijalt Mängukontole ligipääsu taastamiseks tema ilmumist Eesti Loto kontorisse koos isikut tõendava dokumendiga.

4.8. Eesti Loto võib Mängukonto sulgeda, kui:
a. Mängija on esitanud Mängukontole valeandmeid ja ei paranda neid, hoolimata Eesti Loto vastavast ettepanekust;
b. Mängija või loteriimängu võidu saamiseks õigustatud kolmas isik keeldub võimaldamast Eesti Lotol tema isikut tuvastada;
c. Mängija rikub käesolevaid Üldtingimusi või loteriimängu mängureegleid.
d. Mängija ei ole 12 kuu jooksul teinud Mängukontol ühtegi tehingut ning Mängukontoga ei ole seotud ühtegi aktiivset loteriipiletit ega väljamaksmata võitu.

4.9. Mängija võib ise nõuda oma Mängukonto sulgemist igal ajal, esitades selleks Eesti Lotole vastava digitaalselt allkirjastatud avalduse või tulles Eesti Loto kontorisse Hallivanamehe 4, Tallinn koos isikut tõendava dokumendiga.

4.10. Kui Eesti Loto on Mängukonto sulgenud käesolevate Üldtingimuste punktide 4.8 a, 4.8 b või 4.8 c alusel, siis ei ole Mängijal võimalik Mängukontot uuesti avada Mängukonto sulgemisele järgneva 3 kuu jooksul. Korduvate rikkumiste korral on Eesti Lotol õigus Mängukonto ilma mängijapoolse selle uuesti avamise võimaluseta sulgeda määramata tähtajaks.

5. LOTERIIPILETI OSTMINE
5.1. Loteriipileti ostmiseks tuleb Mängijal logida end Mängukontole sisse ning esitada ostutellimus. Loteriipileti ostutellimus (edaspidi Tellimus) loetakse esitatuks, kui:
a. panga vahendusel on sooritatud makse loteriipileti eest tasumiseks ning;
b. Eesti Lotoni on jõudnud kinnitus loteriipileti eest tasutud makse laekumisest.

Selleks, et panga kinnitus jõuaks Eesti Lotoni, peab Mängija järgima täpselt panga juhiseid ning tegema panga veebilehel pärast makse sooritamist valiku „tagasi kaupmehe juurde“ või mõne muu samasisulise valiku.

5.2. Loteriipilet on ostetud, kui Eesti Loto on;
a. loteriipileti Eesti Loto loterii infosüsteemis registreerinud ning;
b. saanud pangast loteriipileti tasumist kinnitava maksekinnituse ning;
c. salvestanud loteriipileti Mängija Mängukontole.

Konkreetsel loteriimängul osalemiseks peab loteriipilet olema ostetud enne vastava loteriimängu mängureeglites sätestatud loteriipiletite müügi lõppemise tähtaega.

5.3. Eesti Loto võib lõpetada loteriipiletite müügi enne loteriimängu mängureeglites sätestatud tähtpäeva.

5.4. Ostetud loteriipiletit säilitatakse Eesti Loto infosüsteemis. Viimase 180 kalendripäeva jooksul ostetud loteriipileti informatsioon on Mängijale nähtav Mängukonto menüüs „Minu piletid“. Vanemad loteriipiletid arhiveeritakse.

6. LOTERIIMÄNGU VÕIDU VÄLJAMAKSMINE
6.1. Loteriimängu võidu väljamaksmise aluseks on loteriipilet:
a. mis on Eesti Loto loterii infosüsteemis registreeritud ning;
b. mis on Mängija Mängukontol salvestatud.

6.2. Kui Mängija on teinud oma Mängukonto seadetes vastava märke, siis saadab Eesti Loto Mängijale loteriimängu võidu korral teate (olenevalt seadetes tehtud valikust, kas):
a. Mängukontol registreeritud e-posti aadressile või;
b. Mängukontol registreeritud mobiiltelefoninumbrile, tingimusel, et Mängijale mobiilsideteenust pakkuv mobiilsideoperaator sellist teenust võimaldab, kusjuures mobiilsideoperaator võib võtta sellise teenuse eest lisatasu.

6.3. Kuni 2000 euro suurused loteriimängu võidud makstakse automaatselt Mängija Mängukontol registreeritud Mängija arvelduskontole (makse teostamiseks kasutatavad andmed fikseeritakse loosimistulemuste avaldamise hetkel). Võidusumma kantakse üle 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates loosimisele järgnevast päevast. Võit loetakse Mängija poolt kättesaaduks, kui Eesti Loto on loteriimängu võidu Mängukontol registreeritud arvelduskontole üle kandnud.

6.4. Üle 2000 euro suurused loteriimängu võidud makstakse Mängija arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul alates loteriimängu võidu vormistamisest. Loteriimängu võit vormistatakse:
a. Mängija juuresolekul Mängija isikut tõendava dokumendi alusel Eesti Loto kontoris või;
b. Mängija digitaalselt allkirjastatud võidunõude avalduse alusel.

6.5. Eesti Loto võib peatada loteriimängu võidu väljamaksmise, kui tal on tekkinud kahtlus, et:
a. loteriimängu võitnud Mängija Mängukontot ei ole õiguspäraselt kasutatud või;
b. Eesti Loto kontorisse loteriimängu võitu vormistama saabunud isik ei ole loteriimängu võidu saamiseks õigustatud isik või;
c. Mängija ei ole piletite eest tasunud;.
d. Mängija poolt Mängukontol deklareeritud arvelduskonto ei kuulu Mängijale.

6.6. Loteriimängu võitnud Mängija kaotab õiguse loteriimängu võidule ning loteriimängu võit loetakse aegunuks ning arvatakse Eesti Loto reservfondi, kui:
a. loteriimängu võitu ei õnnestu loteriimängu võitnud Mängijale kanda 90 kalendripäeva jooksul arvates loteriimängu loosimise toimumisest tulenevalt Mängija Mängukontol või punktis 6.4 b. nimetatud avalduses esitatud andmete ebaõigsusest ning Mängija ei ole nimetatud andmeid parandanud, hoolimata Eesti Loto poolt Mängija Mängukontol või avalduses esitatud kontaktandmete (e-posti aadress, telefon) kaudu edastatud vastavast ettepanekust või;
b. Mängija ei ole suutnud 90 kalendripäeva jooksul arvates loteriimängu loosimise toimumisest kõrvaldada Eesti Loto kahtlusi Üldtingimuste punktis 6.5 sätestatud asjaolude suhtes.

6.7. Kui Mängija soovib loteriimängu võidu väljamaksmist talle mittekuuluvale arvelduskontole, peab ta esitama Eesti Lotole kas digiallkirjastatud või pärast isikusamasuse tuvastamist Eesti Loto kontoris kohapeal vormistatud avalduse.
Eesti Loto käsitleb sellist soovi käesolevate Üldtingimuste rikkumisena ning pärast loteriimängu võidu väljamaksmist Mängija avalduses toodud arvelduskontole, sulgeb Mängija Mängukonto punkt 4.8 c alusel.

7. EESTI LOTO VASTUTUS
7.1. Eesti Loto ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on Mängijal tekkinud:
a. ID-kaardi, digi-ID, Mobiil-ID, Smart-ID või Mängukonto kasutajanime ja salasõna sattumisest kolmandate isikute kätte;
b. Tellimuse esitamise mittevõimaldamisest või Tellimuse mittetäitmisest;

7.2. Tellimuse mittetäitmise korral on Eesti Loto vastutus piiratud Tellimuse esitamisel tehtud panuse suurusega. Tellimuse mittetäitmise korral tagastatakse Tellimuse eest makstud raha samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti, 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Mittetäidetud Tellimuste eest tagastatavalt rahalt ei maksta intressi.

8. ERISUSED MOBIILTELEFONI VAHENDUSEL (edaspidi M-loto) LOTERIIPILETI OSTMISEL
8.1. M-loto vahendusel loteriipileti ostmisel kinnitab Mängija, et;
a. ta on tema Mängukontoga seotud mobiiltelefoninumbri õiguspärane valdaja;
b. ta on tutvunud M-loto kirjelduse ja mängujuhisega;
c. ta on teadlik, et Eesti Loto ei kontrolli mobiiltelefoninumbri kuuluvust, Mängija õigust mobiiltelefoninumbrit kasutada ega mobiiltelefoninumbri muutumist;
d. ta on teadlik, et mobiilsideoperaatorid võivad kehtestada loteriipileti ostmise kõnele ning teate saamisele või muudele loteriialastele teenustele erihinna.

8.2. M-loto vahendusel esitatud tellimus loteriipileti ostmiseks on tagasivõetamatu hetkest, mil mobiilsideoperaatorilt on Eesti Lotole saabunud tellimuse kinnitus.

8.3. M-loto vahendusel ostetav loteriipileti on ostetud, kui Eesti Loto on:
a. loteriipileti Eesti Loto loterii infosüsteemis registreerinud ning;
b. saanud mobiilsideoperaatorilt loteriipileti ostmise kinnituse ning;
c. salvestanud pileti Mängija Mängukontole.

8.4. Mobiiltelefoniga loteriipileti ostmisel toimub pileti eest tasumine mobiilsideoperaatori vahendusel.

8.5. Loteriipileti ostmisel teise Mängija Mängukontoga seotud mobiiltelefoninumbrilt kantakse loteriipilet teise Mängija Mängukontole;

8.6. Eesti Loto ei vastuta kahju eest, mis tekkis Mängijale tema mobiiltelefoninumbri kasutamisest kolmandate isikute poolt.

9. ISIKUANDMETE KAITSE
9.1. Mängija annab Eesti Lotole nõusoleku:
a. töödelda oma isikuandmeid, mis Mängija on Eesti Lotole Mängukonto kasutamisel esitanud, vastavalt Eesti Loto Isikuandmete Kaitse Põhimõtetele ning;
b. kasutada oma isikuandmeid otseturunduseks.

9.2. Mängijal on õigus keelata Eesti Lotol oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
10.1. Mängijal on mistahes pretensioonide korral õigus pöörduda Eesti Loto poole, esitades vastava avalduse. Mängija avaldusele vastatakse kirjalikult 15 päeva jooksul arvates pretensiooni esitamisest. Anonüümseid avaldusi läbi ei vaadata ning neile ei vastata.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt